SSL

Заявление

Желая да ми бъде издадена кредитна карта:

 • trans.card Classic - национална

 • trans.card Gold - национална

 • trans.card Mastercard Standard

 • trans.card Mastercard Gold

Лични данни

Адресни данни

Адрес по лична карта

Настоящ адрес

Контакти

Социален статус

Работодател

Месечен доход след приспадане на данъците

лева
лева
лева
лева

Други

Получаване на месечни извлечения

SMS известяване при транзакция и получаване на банков превод

Декларации

 1. С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че е запознат с правото на Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) да обработва личните му данни за предприемане на необходимите действия преди сключване на рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити, за спазването на законовите задължения на ТФС и за целите на легитимните интереси на ТФС, и е съгласен:

  1. личните му данни да бъдат обработвани от ТФС за дейности по установяване истинността на информацията, предоставена от заявителя на ТФС, както и за установяване на платежоспособността и кредитоспособността на заявителя;

  2. личните му данни, съдържащи се в информационния масив на Националния осигурителен институт, включително данните за осигуряването на заявителя и за точния размер на получавания от него доход, да бъдат обработвани от ТФС за целите на дейностите по т. 1;

  3. личните му данни, съдържащи се в Централния кредитен регистър при Българската народна банка и в информационните масиви на други администратори на лични данни, включително данните за кредитната и друга задлъжнялост на заявителя, да бъдат обработвани от ТФС за целите на дейностите по т. 1;

  С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че му е предоставена информацията според изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Видна политическа личност и свързани с нея лица
 1. Попадате ли/Попадали ли сте през последните 12 месеца в категориите по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от закона за мерките срещу изпиране на пари, определени като „видна политическа личност“ и „лица, свързани с видна политическа личност“.