SSL

Заявление

Желая да ми бъде издадена следната карта:

  • trans.cash Debit Mastercard

  • trans.pay Mastercard

Лични данни

Адресни данни

Адрес по лична карта

Настоящ адрес

Контакти

Други

Получаване на месечни извлечения по e-mail

SMS известяване при транзакция и получаване на банков превод

Произход на средствата

Посочете основния източник на Вашите
доходи:
Какъв е очакваният месечен обем на плащанията
с Вашата карта?
лева

Декларации

  1. С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че е запознат с правото на Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) да обработва личните му данни за предприемане на необходимите действия преди сключване на рамков договор за предоставяне на платежни услуги, за спазването на законовите задължения на ТФС и за целите на легитимните интереси на ТФС, и е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от ТФС за дейности по установяване истинността на информацията, предоставена от заявителя на ТФС.

    С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че му е предоставена информацията според изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Видна политическа личност и свързани с нея лица
  1. Попадате ли/Попадали ли сте през последните 12 месеца в категориите по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от закона за мерките срещу изпиране на пари, определени като „видна политическа личност“ и „лица, свързани с видна политическа личност“.