SSL

Заявление

Желая да ми бъде издадена следната карта:

  • trans.cash Debit Mastercard

  • trans.pay Mastercard

Лични данни

Адресни данни

Адрес по лична карта

Настоящ адрес

Контакти

Други

Получаване на месечни извлечения по e-mail

SMS известяване при транзакция и получаване на банков превод

Декларации

  1. С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че е запознат с правото на Транскарт Файненшъл Сървисис АД (ТФС) да обработва личните му данни за предприемане на необходимите действия преди сключване на рамков договор за предоставяне на платежни услуги, за спазването на законовите задължения на ТФС и за целите на легитимните интереси на ТФС, и е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от ТФС за дейности по установяване истинността на информацията, предоставена от заявителя на ТФС.

    С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че му е предоставена информацията според изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).